SOBRE NOSALTRES

L’any 2007 un grup de metges es reuneix amb el propòsit de crear una ONGD.

La seva missió és promoure la salut des d’una perspectiva integral, tant en l’aspecte físic, psíquic, com espiritual i atendre la crida a vetllar per cadascuna d’elles.

Es comença a treballar i es crea i defineix la visió que esdevé en la descripció d’uns objectius que han de ser impulsats per grups de treball específics que ens condueixin, com a ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament) cristiana, a una fita determinada per una visió compartida.

VISIÓ +QSalud

+ QSalud vol ser un element clau en la millora de la Salut Integral – física, emocional, social i espiritual – als països en vies de desenvolupament a través de la implantació de sistemes sanitaris d’acord amb les seves necessitats de tal forma que siguin autosuficients i sostenibles.

MISSIÓ +QSalud

 • La implementació de programes de formació de recursos humans sanitaris (metges, infermers i tècnics de salut) que assegurin una correcta i progressiva transferència de coneixements cap al personal autòcton.
 • La promoció del desenvolupament de programes locals per a l’atenció integral de col·lectius amb problemes específics de salut.
 • La realització d’accions assistencials puntuals en forma de campanyes mèdiques o mitjançant el trasllat de pacients no susceptibles de ser tractats al seu país d’origen com a manera d’assegurar una correcta assistència en casos urgents que encara no poden ser resolts amb els mitjans locals.

VALORS +QSalud

+QSalud és una organització cristiana que es fonamenta en el missatge de Jesucrist i el seu exemple d’amor per cada persona.

+QSalud exhibeix els valors que li guien en cadascuna de les seves accions i projectes, així com en el seu funcionament:

 • +QSalud és transmissora d’alegria, il·lusió i optimisme basats en l’esperança.
 • +QSalud actua sempre amb integritat i transparència davant tots els seus interlocutors.
 • +QSalud aconsegueix els seus objectius mitjançant el compromís, esforç i la perseverança en totes les seves actuacions.

+QSalud creu en el dret a la dignitat de les persones individuals i per això les respecta i els dona el valor que els correspon.

Actualment la Junta Directiva de +QSalud està formada per les següents persones:

 • President: Robert Memba
 • Vicepresident: Patrícia Martínez
 • Tresorera: Martha Grayling
 • Secretària: Carme Climent
 • Vocals: Eunice Blanco i Jordi Rigueiro

I a més a més, +QSalud és el que és, gràcies als voluntaris, ja que sense ells, no hauríem arribat on som ara. Gràcies també a ells!